Výsledky nejnovějších zápasů

TJ Slavoj Choltice

TJ Slavoj Choltice – Poptávkové řízení

Výzva a Zadávací podmínky k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZD“)


Zadavatel:
Název zadavatele: Tělovýchovná jednota Slavoj Choltice z.s.
Sídlo zadavatele: Lipoltická 324, 53361 Choltice, IČ: 42941326
Osoba oprávněná jednat: Richard Peml, předseda


Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:


Název zakázky:
„Správce areálu TJ Slavoj Choltice a provozovatel občerstvení“

 1. Údaje o uchazečích
  Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace – krycí list.
 2. Vymezení předmětu plnění zakázky
  Jedná se o veřejnou zakázku malé hodnoty na služby. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
  Předmětem plnění veřejné zakázky je:
  „A“ – Zajištění činností správce:

Provoz a běžná drobná údržba budovy sportovních kabin.

Denní úklid uvnitř budovy.

Úklid terasy a prostoru fotbalového hřiště dle potřeby.

Zajištění hygienických prostředků na soc. zařízeních vč. úklidových prostředků, a to na vlastní náklady.

Příprava dresů na všechna utkání pro všechny kategorie mládeže a dospělých (5 družstev mládeže a 2 mužstva dospělých). Přípravou dresů se rozumí praní, sušení, skládání a skladování.

Příprava fotbalového hřiště na všechna utkání pro všechna družstva mládeže a dospělých, tj. branky pro mládež, sítě, praporky, lajnování vápnem (lajnovačku a vápno dodá Slavoj), údržba lajnovačky, vytyčování hrací plochy pro mládež – terčíkyna zpětný úklid hrací plochy.


„B“ – Zajištění provozu občerstvení :

Provoz venkovního kiosku, tj. zajištění občerstvení po dobu pořádání všech akcí TJ Slavoj Choltice. Kiosek bude umístěn vedle budovy sportovních kabin na konci terasy ve směru k dětskému hřišti a hlavní silnici pod vzrostlou lipou. Kiosek bude vybaven vodovodní, splaškovou a elektrickou přípojkou. V objektu bude osazen podružný vodoměr a elektroměr, objekt nebude temperován.

Provozovatel zajistí na své náklady likvidaci všech odpadů vzniklých provozem občerstvení i sportovních kabin TJ Slavoj Choltice.
Poznámka: Předmětem pronájmu zadavatel rozumí jak objekt kiosku pro občerstvení, tak i část terasy, která se nachází na pozemcích zadavatele o celkové výměře 307 m2. K dispozici bude i možnost využití soc. zařízení určeného pro veřejnost uvnitř budovy sportovních kabin.
Provoz kiosku bude nájemci umožněn i v ostatní době mimo požadované akce TJ Slavoj Choltice.
Mimořádné akce většího rozsahu pořádané nájemcem budou v dostatečném předstihu odsouhlaseny výborem TJ Slavoj Choltice.

 1. Doba plnění sjednaných služeb a výpovědní lhůta
  Předpokládaná doba plnění je od 1.4.2023 do 31.3.2025 tj. na 2 roky s možností prodloužení po dohodě obou stran o další 3 roky. Výpovědní lhůta bude sjednána na 3 měsíce a případnou výpověď je možné podat pouze v termínu od 1.9. do 30.11., toto ustanovení je platné pro obě
  strany.
 2. Požadavky na prokázání způsobilosti kvalifikačních a jiných předpokladů uchazeče
  Zadavatel požaduje doložit :
 • pro činnosti uvedené v čl. 2 – „A“ – Zajištění činností správce : vhodné živnostenské oprávnění pro výkon požadovaných činností správce v rozsahu čl. 2 této ZD.
 • pro činnosti uvedené v čl. 2 – „B“ – Zajištění provozu občerstvení: živnostenské oprávnění pro hostinskou činnost
 • prokázání bezdlužnosti a čistý trestní rejstřík – lze doložit čestným prohlášením
 1. Zadávací podklady
  Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.
  5.1 Změna podmínek zadávací dokumentace
  Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku. Změna bude provedena písemnou formou.
  5.2 Doplňující informace
  Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny e-mailem zástupci zadavatele (telefonické dotazy nebudou akceptovány!!) na adresu slavoj.choltice@seznam.cz a v předmětu e-mailu bude uvedeno „Žádost o doplňující informace“ a název zakázky „Správce areálu TJ Slavoj Choltice a provozovatel občerstvení“.
  Zadavatel přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny nejpozději tři (3) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodatečné informace nejpozději do dvou (2) dnů po doručení žádosti. Dodatečné informace, včetně
  přesného znění žádosti doručí zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kteří byli vyzváni k podání nabídky.
 1. Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky
  ▪ Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána
  oprávněným zástupcem uchazeče.
  ▪ Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepkou s razítkem nebo podpisem. Strany budou očíslovány.
  ▪ Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem: „NEOTEVÍRAT – „Správce areálu TJ Slavoj Choltice a provozovatel občerstvení“. Na obálce bude identifikace uchazeče a jeho adresa.
  ▪ Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení.
 2. Struktura podané nabídky
  Nabídka bude zpracována v následující struktuře.
  a) Krycí list nabídky
  Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a vloží jako první list do nabídky.
  Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky (čl. 3 ZD). Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.
  b) Nabídková cena
  Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně případných dalších vedlejších nákladů v celkovém členění v Kč bez DPH, DPH a celkem s DPH. Pokud uchazeč není plátcem DPH, uvede toto sdělení ve své nabídce.
  Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná po celou požadovanou dobu plnění. Nabídková cena se bude skládat ze dvou položek („A“ a „B“ – viz. čl.2 ZD) :
  „A“ – Zajištění činností správce – kde uchazeč uvede svůj požadavek na cenu kterou uhradí zadavatel uchazeči, za kterou uchazeč zajistí veškeré požadované služby v rozsahu čl. 2 této ZD.

„B“ – Zajištění provozu občerstvení – kde uchazeč uvede svoji nabídkovou cenu za pronájem kiosku a terasy vč. možnosti využívání soc. zařízení určeného pro veřejnost uvnitř budovy sportovních kabin – viz. specifikace uvedená v čl. 2 této ZD.
c) Čestné prohlášení
Zadavatel požaduje prokázat bezdlužnost a beztrestnost uchazeče (čistý trestní rejstřík). Pro potřeby podání nabídky doloží uchazeč čestné prohlášení.
Poznámka:
Zadavatel umožňuje uchazeči podat nabídku samostatně na pol. „A“ nebo „B“.

 1. Místo a doba pro podání nabídek
  Lhůta pro podání nabídek končí dnem 7.3.2023 v 15:00. Všechny nabídky musí být doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.
  Nabídky se podávají na adrese Městys Choltice, Pardubická 78, Choltice, PSČ 533 61, k rukám pověřeného člena výboru TJ Slavoj Choltice Mgr. Tomáše Bolka.
  Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně dle domluvy s pověřenou osobou.
  Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí pověřenou osobou na adrese zadavatele.
 2. Hodnotící kritéria
  Zadavatel stanovil, že základním kritériem bude nabídnutá cena uvedená v Kč včetně DPH.
  Dále pak bude hodnoceno:
 • profesní způsobilost
 • zkušenosti a délka praxe v oboru
 • znalost sportovního prostředí
 • časová flexibilita
 1. Závěrečná ustanovení
 2. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, kdy nesplní požadavky dané touto zadávací dokumentací.
 4. Zadavatel může zrušit výběrové řízení kdykoliv před podpisem smlouvy bez udání důvodu.
 5. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
 1. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.
  V Cholticích dne 21.2.2023
  Richard Peml, předseda výboru TJ Slavoj Choltice
  Mgr. Tomáš Bolek, pověřený člen výboru TJ

Přílohy ke stažení:

Krycí list/

Výzva a Zadávací podmínky k podání nabídek

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít