Výsledky nejnovějších zápasů

Slavoj Choltice

Stanovy TJ Slavoj Choltice

S T A N O V Y

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SLAVOJ CHOLTICE

__________________________________________________________________________________

Článek I.

Název a sídlo spolku

1. Název spolku zní: „Tělovýchovná jednota Slavoj Choltice z. s.“

V běžném styku, jakož i při účasti ve sportovních soutěžích lze užívat zkráceného názvu, který

zní: „TJ Slavoj Choltice, z. s.“

2. Sídlo spolku je ve sportovním areálu v Cholticích, na adrese Lipoltická č. p. 324, Choltice, PSČ

533 61.

3. Spolek, jako právnická osoba, má přiděleno identifikaččíslo osoby (dále jen IČ): 429 41 326

a je zapsán k 01. lednu 2014 ve veřejném spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 186

vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové.

Článek II.

Účel a předmět činnosti spolku

1. Účelem spolku je systematické vytváření podmínek pro dobrovolné sdružování osob, (fyzických

i právnických) k naplňování jejich volnočasových a jiných aktivit v oblasti sportovního vyžití.

2. Předmětem hlavní činnosti spolku je zejména:

a) Organizace, rozvoj a propagace tělovýchovných a sportovních aktivit svých členů v oddílu

kopané a v oddílu odbíjené, ale i neorganizované veřejnosti v souladu s podmínkami

a tradicemi této tělovýchovné jednoty.

b) Organizace a pořádání sportovních, kulturních i společenských akcí a soutěží pro své členy

i neorganizovanou veřejnost.

c) Účast členů a jejich prostřednictvím reprezentace své tělovýchovné jednoty na sportovních,

kulturních a společenských akcích pořádaných jinými subjekty.

d) Dobrovolné sdružování se do zájmových sdružení k naplňování svých zájmů a cílů.

e) Budování, provoz a údržba sportovního areálu

f) Získávání podpory pro tyto hlavní činnosti spolku, a to formou dotací, příspěvků a darů.

3. Předmětem vedlejší hospodářské činnosti spolku je zejména:

a) Podnikání, jehož účel spočívá v podpoře hlavní činnosti spolku.

b) Pronájem majetku spolku v zájmu jeho hospodárného využití.

4. Zisk vytvořený z hlavní i vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně

správy spolku.

Článek III.

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být

bráněno vystoupit z něj. Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která spolku

podá písemnou přihlášku za člena. V přihlášce uvede svá osobní data (jméno, příjmení, datum

narození, bydliště / název, IČ, sídlo, statutární orgán), informaci o tom, že byla seznámena se

stanovami spolku a souhlasí s nimi, a která současně s přihláškou zaplatí členský příspěvek, jehož

výši pro každý rok určuje statutární orgán spolku – výbor. U fyzických osob mladších patnácti

(15) let musí být na přihlášce vyjádřen i souhlas alespoň jednoho z jejich zákonných zástupců.

2. O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán spolku – výbor, který své rozhodnutí uchazeči

písemně oznámí. Odmítne-li výbor spolku uchazeče za člena přijmout, může se uchazeč proti

takovému rozhodnutí v propadné lhůtě tří (3) měsíců poté, co mu bude rozhodnutí doručeno,

písemně odvolat k nejvyššímu orgánu spolku – členské schůzi. O podaném odvolání rozhoduje

nejbližší členská schůze.

3. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

4. Vystupující člen tuto skutečnost písemně oznámí statutárnímu orgánu spolku – výboru

s uvedením data, ke kterému jeho členství ve spolku zaniká.

5. O vyloučení člena spolku rozhoduje statutární orgán spolku – výbor, který své rozhodnutí

vylučovanému členu v písemné formě doručí s uvedením důvodu vyloučení, s uvedením data, ke

kterému vylučovanému členu členství ve spolku zaniká a s poučením, že se proti tomuto

rozhodnutí statutárního orgánu může odvolat k nejvyššímu orgánu spolku – členské schůzi.

Odvolání musí být písemné a rozhoduje o něm nejbližší konaná členská schůze. Vyloučený člen

může do tří (3) měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout

soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká.

6. Členství ve spolku zaniká, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené

spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn.

7. Členství ve spolku zaniká smrtí člena (fyzické osoby) nebo výmazem z veřejného rejstříku

(právnické osoby) a nepřechází na jeho právního nástupce.

8. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

9. Členové spolku mají zejména právo:

· účastnit se tělovýchovného, sportovního, turistického a společenského života spolku;

· účastnit se jednání v orgánech spolku, uplatňovat v nich své názory, návrhy, podněty,

požadavky, dotazy a odpovědi na ně;

· po dosažení osmnácti (18) let volit a být volen do voleného orgánu spolku.

10. Členové spolku mají zejména povinnost:

· dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku, vykonávat řádně a čestně svěřené

funkce a podílet se na rozvoji spolku;

· svojí činností a vystupováním důstojně reprezentovat spolek navenek;

· dodržovat kázeň a zásady společného soužití, šetřit, chránit, udržovat a zhodnocovat majetek

spolku;

· řádně (ve stanovené výši a včas) platit členské příspěvky, jejichž výši pro každý rok stanovuje

statutární orgán spolku – výbor a který je splatný do 30. dubna roku, za který je placen.

Článek IV.

Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Do působnosti členské schůze náleží zejména:

· určení hlavní činnosti spolku,

· rozhodování o zřízení a zániku jednotlivých oddílů spolku a rozsahu jejich samostatnosti,

· rozhodování o nemovitém majetku spolku, jeho koupi, prodeji, směně, zatížení věcnými

právy,

· rozhodování o žádostech o dotace vyšší, než 250 000 Kč,

· rozhodování o změně stanov spolku,

· schvalování výsledků hospodaření spolku,

· rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

· rozhodování o dalších záležitostech, které si členská schůze k rozhodování vyhradí.

2. Svolání členské schůze k zasedání, její odvolání či odložení, právo účasti na ní, usnášení členské

schůze, její řízení, její program, zápis z ní, jakož i její náhradní zasedání upravují ustanovení

§ 248 až § 254 a § 257 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), kterými se spolek při své

činnosti zavazuje řídit.

3. Zasedání členské schůze svolává vhodným způsobem statutární orgán spolku nejméně patnáct

(15) dnů před jejím konáním. Za vhodný způsob se považuje zejména zveřejnění na vývěsce

ve sportovním areálu, zveřejnění na webu Slavoje a hlášení místním rozhlasem.

4. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku starších 18 let. Není-li do

patnácti (15) minut po zahájení členské schůze přítomna většina členů starších 18 let, usnesení

přijímá většina přítomných členů starších 18 let, nejméně však dvacet (20) členů starších 18 let

přítomných v době usnášení. Každý člen starší 18 let má jeden (1) hlas.

5. Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor je pěti (5) členný kolektivní orgán, v němž je vždy

čtyřmi (4) jeho členy zastoupen oddíl kopané a jedním (1) členem oddíl odbíjené. Členy výboru

volí členská schůze ze svých členů starších osmnácti (18) let. Jeho funkční období je čtyř (4) leté.

Výbor volí ze svých řad předsedu výboru, který zastupuje spolek navenek, a místopředsedu, který

zastupuje předsedu.

6. Výbor může v odůvodněných případech udělit osobě čestné členství ve spolku, může takovou

osobu též osvobodit od placení členského příspěvku.

7. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do rozhodování členské schůzi.

8. Spolek v sobě zahrnuje oddíl kopané a oddíl odbíjené. Žádný z oddílů však není spolkem

pobočným a nevztahují se na něj ustanovení §§ 228 až 231 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský

zákoník). Členská schůze rozhoduje o zřízení oddílů, i o jejich zániku a stejně tak členská schůze

svým usnesením určuje rozsah samostatnosti jednotlivých oddílů, jakož i jejich vztahy k orgánům

spolku.

Článek V.

Zrušení spolku

Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu

v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn:

· vyvíjí zakázanou činnost uvedenou v ustanovení § 145 zákona č. 89/2012 Sb.;

· vyvíjí činnost v rozporu s ustanovením § 217 zákona č. 89/2012 Sb.;

· nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře;

· brání členům ze spolku vystoupit.

Článek VI.

Likvidace spolku

1. Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní je v sídle spolku všem

členům. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá.

2. Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého

z členů statutárního orgánu. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu

některého člena spolku. Likvidátor nemůže z funkce odstoupit, může však navrhnout soudu, aby

jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával.

3. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů

spolku nezbytné.

4. Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem tak, že jej nabídne obci, na jejímž území má spolek

sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou (2) měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož

území má spolek sídlo.

5. Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, naloží s příslušnou částí

likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti vůči členům spolku rozhodnutím členské schůze ze

  dne ………………………………..                                    …………………………

                                                                                          podpis předsedy TJ

2. Změny a doplňky Stanov musí schválit členská schůze. Statutární orgán spolku je povinen zajistit,

aby aktuální znění stanov spolku bylo řádně a včas zapsáno v rejstříku spolků a uloženo v

příslušné sbírce listin.

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít