Výsledky nejnovějších zápasů

TJ Slavoj Choltice

Stanovy klubu SCHV

 

1. Název sdružení

    Spolek choltických volejbalistů (zkratka SCHV)

2. Sídlo

     Klubovna na hřišti, Choltice, 533 61

3. Předmět činnosti

    – Volejbalový oddíl je oddílem TJ Slavoj Choltice

– Klub je zájmové sdružení a zakládá se s cílem aktivního kolektivního
sportovního vyžití všech jeho členů. Cílem klubu je podpora
tělovýchovných aktivit občanů, podpora a provozování
společensko-kulturních činností, napomáhání rozvoje veřejného
života občanů, hájení zájmů klubu navenek a spolupráce s ostatními
organizacemi a jednotlivci.

4. Orgány sdružení

    A.Valná hromada
B.Výbor

A. Valná hromada

  Valnou hromadou se rozumí všichni členové klubu.
Valná hromada se schází nejméně jedenkrát v roce. Svolává jí předseda
sdružení nebo kterýkoliv člen prostřednictvím výboru. Pozvánka je
podána písemnou formou všem členům nejméně 14 dní předem.

Činnost valné hromady:
– schvaluje zprávu o činnosti klubu a výsledky hospodaření
– rozhoduje o změnách stanov
– volí a odvolává výbor
– schvaluje rozpočet klubu
– rozhoduje o zániku klubu
– stanoví výši členských příspěvků

Valná hromada je schopna usnášení pokud je přítomna nadpoloviční
většina členů.
Z valné hromady se pořizuje zápis, který pořídí tiskový mluvčí.

B. Výbor

Výbor je výkonným a statutárním orgánem klubu, za výbor jedná
předseda nebo místopředseda. Zastupuje sdružení vůči třetím osobám a
vykonává příslušná práva sdružení.
Výbor má nejméně 5 členů. Členy výboru volí valná hromada na dobu
jednoho roku.
Výbor rozhoduje o všech otázkách, které se týkají činnosti klubu,
pokud o nich podle stanov nepřísluší rozhodovat valné hromadě.
Výbor je schopen usnášení při přítomnosti nadpolovičního počtu
členů a rozhoduje prostou většinou hlasů členů.
Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Předseda řídí jednání valné hromady a vyřizuje běžné záležitosti klubu.
V případě rovnosti hlasů při hlasování výboru rozhoduje hlas předsedy.

Ze zasedání výboru je pořízen zápis

Volba výboru:
– návrh kandidátů: dle práva člena
– volební komise: komise je 2-členná a volí ji valná hromada
– volba členů výboru: volí se každá funkce zvlášť od 1.-5. veřejným hlasováním
– volený člen výboru musí získat nadpoloviční většinu všech přítomných členů
– v případě, že se hlasuje o více jak dvou kandidátech, do dalšího kola
nepostoupí vždy ten s nejmenším počtem hlasů
– hlasování o kandidátech probíhá pouze ano nebo ne, zdržet hlasování se nelze
– neuvedené situace řeší stávající výbor
– v případě, že výbor neexistuje, rozhoduje valná hromada

5. Členství

Členem klubu se může stát fyzická osoba starší 15-ti let, které jsou blízké
cíle klubu a chce se na jejich naplňování podílet. Nové členy klubu přijímá
výkonný výbor na základě písemné přihlášky. Nový člen klubu obdrží po
registraci a zaplacení členského poplatku jednu písemnou kopii aktuálních
stanov klubu. Zakládající členové – účastnící zakládající schůze klubu – se
stávají po svém souhlasu automaticky členy klubu a jsou povinni platit
členské poplatky. Členství v klubu zaniká písemným prohlášením člena, že
z klubu vystupuje, nebo zrušením členství výkonným výborem s písemným
odůvodněním. Případnou stížnost na zrušení členství řeší nejbližší valná
hromada. Dále členství v klubu zaniká úmrtím člena klubu, nebo zánikem klubu.

Člen klubu má právo:
– volit a být volen do orgánů klubu.
– účastnit se jednání výkonného výboru.
– předkládat návrhy, náměty a připomínky.
– účastnit se všech aktivit pořádaných klubem.
– Navrhovat kandidáty do výboru.

Člen klubu nemá právo:
– jednat za klub vůči 3tím osobám, bez pověření výborem.
– Pokud člen tento bod poruší bude bez výjimky vyloučen z klubu.

Člen klubu má povinnost:
– dodržovat stanovy klubu.
– aktivně podporovat cíle klubu.
– platit členský poplatek ve výši stanovené výborem

6. Zásady hospodaření

Hospodaření klubu se řídí platnými právními předpisy a těmito stanovami.

Majetek tvoří finanční a hmotné prostředky, získané z darů fyzických a
právnických osob, z členských příspěvků, z příjmů z akcí, pořádaných v
rámci hlavní činnosti a z příjmu z jiné vedlejší činnosti.

Hospodaření klubu se řídí rozpočtem, který je sestavován na období
jednoho kalendářního roku výborem a schvalován valnou hromadou.

7. Složení výkonného výboru

Předseda: Martin Čermák
Místopředseda: Jan Čemák ml.
Pokladník: Zdeněk Kožený ml.
Tiskový mluvčí: Lukáš Sůra
Správce majetku: Leoš Tefr

Kontrolní výbor: Věra Kožená, Jan Čermák st.

V Cholticích dne 30. Března 2008

Předseda klubu:

 

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít